Audit

 

   Sr. No.

                                  Name of Audit

       Name of Instructor

           Report

1

Academic  Audit

1)Dr. A. S. Sahu

2)Dr. Tameshwari Sahu

3)Shri Durgesh Prasad

 

2

Administrative audit

1)Dr. Premnath Bharti

2)Shri Rajesh Chourasiya

 

3

Energy & Environment audit

1)Shri Kishor Kumar Chelak

2)Shri Abhishek Mishra

3)Shri Dineshwar Salam

Energy Audit 2021-22

4

Voter  audit

1)Dr. Rakesh Sahu

2)Miss. Akansha Markam

3)Miss Akansha Kashyap